Tags: chăm lo việc học

Video Chăm lo việc học cho trẻ em khó khăn tại Thạch An, Cao Bằng

Huyện biên giới Thạch An (Cao Bằng) là 1 trong những huyện nghèo của cả nước, trên 90% đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế,...

30.03.2023 | 14:17 PM