Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 02/10/2023

Những nội dung chính:
- Không tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp làm nhà ở xã hội
- Đa dạng mô hình PCCC tại thủ phủ công nghiệp Bình Dương
- Cử tri New Zealand đi bỏ phiếu sớm
14:05 - 02/10/2023