Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 03/06/2023

Những nội dung chính:
- Đẩy mạnh 03 động lực tăng trưởng: Xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng
- Gần 998 nghìn người giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong năm 2022
- Công nhân đội nắng thi công trên công trường
23:58 - 03/06/2023