Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 05/06/2023

Những tin chính:
+ 112 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
+ Sửa luật các tổ chức tín dụng: Tiếp tục tạo hành lang pháp lý trong hoạt động xử lý nợ xấu
+ Người dân phấn khởi khi được tự động giãn chu kỳ kiểm định ô tô
21:24 - 05/06/2023