Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngay 31/05/2023

Những nội dung chính:
- Cần có cơ chế riêng đối với nguồn vốn sự nghiệp của chương trình mục tiêu Quốc gia
- Thảo luận kết quả giải quyết kiến nghị Cử tri tại Kỳ họp Quốc hội: Coi trọng từng ý kiến của Cử tri và Nhân dân
22:19 - 31/05/2023