Tags: lộ trình phát triển xanh

Video Doanh nghiệp FDI chủ động trong lộ trình “Phát triển xanh”

Không chỉ các doanh nghiệp trong nước, nhiều doanh nghiệp FDI hoạt động tại Việt Nam cũng đang chủ động đầu tư chuyển đổi sang sản xuất tuần hoàn, đảm bảo...

12.04.2024 | 14:03 PM