Video Tin trong nước

Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình

Với tinh thần “Đoàn kết-dân chủ-trách nhiệm-sáng tạo-phát triển”, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam quận Ba Đình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của các ĐB chính thức Trung ương và TP. Hà Nội.

22:29 - 25/05/2024

Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình

Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quận Ba Đình đã chủ động tích cực, đổi mới công tác thông tin tuyên truyền gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, những hoạt động hướng đến cộng đồng, người dân.

Một điểm nhấn nổi bật là MTTQ quận đã tập trung chỉ đạo Mặt trận phường phối hợp với UBND cùng cấp xây dựng phường văn minh đô thị. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã làm đổi thay diện mạo đô thị, từng bước thực hiện mục tiêu “xây dựng quận Ba Đình thành địa phương đi đầu về văn minh đô thị”. 

Trong nhiệm kỳ mới, MTTQ quận Ba Đình tiếp tục đổi mới cách thức triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phấn đấu đi đầu, dẫn đầu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các tiêu chí đô thị văn minh, bảo vệ cảnh quan môi trường; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống để văn hoá thực sự là nguồn lực và động lực thúc đẩy phát triển Quận Ba Đình giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững./.

Thực hiện: Vũ Vy -  Mai Hương - Trọng Đại